In de Governancecode is ook vastgelegd dat corporaties eens per 4 jaar een maatschappelijke visitatie ondergaan. De resultaten van een visitatie worden vastgelegd in een visitatierapport.

Integriteit

Woongroen is een maatschappelijk ondernemende organisatie. Juist daarom vinden we het belangrijk gezien te worden als een organisatie waarbij integriteit van handelen van bedrijfsonderdelen, afdelingen en individuen centraal staat.

We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid naar alle partijen die met ons te maken hebben. Dat krijgt gestalte in de manier waarop we zaken doen en in de manier waarop we met elkaar omgaan.

De notitie integriteit biedt houvast aan de manier waarop onze medewerkers zich opstellen. Want een grote component van integriteit is nu eenmaal gedrag. Gedrag dat bepaalt hoe er over ons gedacht wordt, hoe we gewaardeerd worden en hoe ons imago is in de buitenwereld. Daarom hebben wij een gedragscode integriteit, een regeling melding misstanden en een vertrouwenspersoon.

Downloads

Statuten