Bewoners hebben rechtstreeks contact met de consulenten verhuurzaken, opzichters, wijkbeheerders en projectconsulenten in hun wijk. Zo blijven de lijnen kort en word je snel, adequaat en klantvriendelijk geholpen.

Bestuur en directie

Danny Visser en Rob Wassenberg zijn de directeur-bestuurders van Woongroen. Het intern toezicht ligt bij de Raad van Commissarissen (RvC).

Raad van Commissarissen

De RvC heeft als taak om toezicht uit te oefenen op het beleid van het bestuur, op de werking van integriteit van de interne controle, risicobeheersingssystemen, procedures en op de algemene gang van zaken binnen Woongroen. De RvC bestaat uit 7 leden. De taken en de verantwoordelijkheden van de RvC zijn vastgelegd in de statuten van Woongroen.

De werkwijze van de RvC is nader beschreven in het reglement Raad van Toezicht van Woongroen. Hierin zijn onder andere ook de profielschets en het reglement van werving, selectie en (her)benoeming van het bestuur opgenomen.

RvC Woongroen vanaf juli 2024

De RvC kent de volgende leden:

  • Staand vlnr: Paul Morsch, Renata Fideli en José Hendriksen

  • Zittend vlnr: Aziza Aachiche, Rits Verkerk en Fleur Engberink-Flipsen

Downloads