Woongroen kent een Maatschappelijke Adviesraad om het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over maatschappelijke aangelegenheden die van betekenis zijn voor het beleid en de activiteiten van de woningstichting. Het is de bedoeling dat de Maatschappelijke Adviesraad aandacht besteed aan ‘grote’ maatschappelijke trends met een (middel)lange termijnperspectief. Denk aan duurzaamheid, maatschappelijke participatie, migratie, sociale cohesie, vergrijzing, zorg en welzijn.

Afbeelding vacature Maatschappelijke Adviesraad

Diversiteit en inclusiviteit vinden we belangrijk bij de samenstelling van de Maatschappelijke Adviesraad. We zoeken personen die maatschappelijke betrokkenheid en affiniteit met wonen delen, maar voor het overige verschillen van elkaar qua levensfase, woonbuurt, maatschappelijke positie en deskundigheden. We willen enthousiaste mensen werven om actief aan adviestrajecten deel te nemen, die kunnen samenwerken en zijn gericht op consensus.

Profielschets
Leden van de Maatschappelijke Adviesraad hebben affiniteit met wonen en zijn betrokken, energieke en met de lokale samenleving verbonden personen. 

Een lid van de Maatschappelijke Adviesraad is in staat:

 • plannen te beoordelen in relatie tot lange termijn beleid

 • met een positief kritische grondhouding in een open sfeer te communiceren

 • ‘onafhankelijk’ en op hoofdlijnen te opereren

 • samen te werken en resultaatgericht te zijn

Een lid van de Maatschappelijke Adviesraad:

 • is geïnteresseerd in de sociale volkshuisvesting

 • heeft kennis van en inzicht in de missie en visie van Woongroen

 • handelt vanuit betrokkenheid bij Woongroen en de lokale samenleving

 • heeft zitting op persoonlijke titel, zonder last of ruggenspraak

Een lid van de Maatschappelijke Adviesraad beschikt over de volgende competenties:

Sensitief
Zich bewust tonen van anderen en de omgeving evenals de eigen invloed hierop. Gevoel hebben voor wat er in de lokale samenleving leeft en daarop kunnen anticiperen. 

Communicatief vaardig
Ideeën en meningen mondeling en schriftelijk aan anderen duidelijk kunnen maken. In staat om taal en terminologie aan te passen aan de omgeving en aan het bestuur.

Zelfbewust
Is zelfbewust, kan eigen opvattingen op een prettige wijze uitdragen en verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag en resultaat.

Signaleren en analyseren
Herkent belangrijke en essentiële informatie en maatschappelijke ontwikkelingen. Legt verbanden tussen gegevens en signalen uit de lokale omgeving en de missie / visie van de organisatie. Weet op een juiste manier de informatie en signalen te vertalen en bij de maatschappelijke raad onder de aandacht te brengen.

Integer
Handhaaft algemeen aanvaarde sociale en ethische normen ten aanzien van gevoelige informatie, contact met anderen en posities en belangen.

Teamspeler
Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijk resultaat. Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen.

Wij vragen

 • Woonachtig te zijn in Austerlitz, Bilthoven, De Bilt, Den Dolder, Groenekan, Hollandsche Rading, Huis ter Heide, Maartensdijk, Westbroek of Zeist. Of  aantoonbare binding met de gemeenten De Bilt en/of Zeist.

 • Aantoonbare maatschappelijke kennis en/of ervaring binnen het werkgebied van Woongroen.

 • Aantoonbare betrokkenheid bij 1 of meerdere maatschappelijke onderwerpen zoals duurzaamheid, welzijn, zorg, veiligheid en/of maatschappelijk werk.

 • Een beschikbaarheid van 4 jaar met naar verwachting circa 4-6 bijeenkomsten per jaar.

Onverenigbaarheden
Kandidaten kunnen geen lid worden als ze politiek, rechtstreeks belanghebbend of zakelijk zijn verbonden aan Woongroen. De volledige lijst van onverenigbaarheden staan beschreven in artikel 2 van het reglement Maatschappelijke Adviesraad.

Vergoeding en vergadermomenten
Aan de functie is een vergoeding (van € 100,-) per deelgenomen bijeenkomst verbonden. Vergadermomenten van de Maatschappelijke Adviesraad worden zo veel mogelijk een jaar vooruit gepland op de 2e dinsdag of donderdag in de maand en vinden ’s avonds plaats.

Natuurlijk is jouw sollicitatie van harte welkom!
Mail jouw CV en motivatie naar werkenbij@woongroen.nl. Geef daarbij aan welke maatschappelijke thema’s jouw interesse hebben en waarom. Graag reageren voor 21 mei 2024.

Met vragen en voor meer informatie mag je natuurlijk contact opnemen
Mail Laurette Rosenberg via laurette.rosenberg@woongroen.nl. Of bel 088 505 38 00.

Meer informatie over Woongroen

Over de Maatschappelijke Adviesraad